Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện và hoàn thiện việc thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; trong đó có hạ tầng số, kết nối, an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung với tinh thần thống nhất trên cơ sở kế thừa tối đa các nền tảng dùng chung, hạ tầng dữ liệu của Bộ đã được đầu tư ở các chương trình, dự án khác đang thực hiện, bảo đảm không trùng lặp, lãng phí.

Yêu cầu đặt ra là thiết lập hệ thống thông tin đất đai quốc gia với các phân hệ phần mềm lõi, hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, chia sẻ sử dụng chung; hệ thống an toàn thông tin cấp độ 4; hệ thống đặt tại Trung tâm Dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hà Nội và Cần Thơ, bảo đảm phân tải, vận hành liên tục 24/7. Hiện tại, hệ thống đang quản lý dữ liệu gần 100 triệu thửa đất, nên hạ tầng số phải được đầu tư, đáp ứng nhu cầu của số lượng người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin dự kiến rất lớn, lên tới hàng triệu lượt.

Hạ tầng kỹ thuật số về dữ liệu đất đai phải phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử, hướng tới hỗ trợ các giao dịch điện tử về đất đai. Hệ thống thông tin đất đai quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản trị, quản lý, vận hành, có thể chia sẻ cho các địa phương sử dụng để quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương.

Để bảo đảm đến năm 2025 đưa Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai vào vận hành, khai thác, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai ở cả trung ương và địa phương. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phải vận hành theo cơ chế đồng bộ dự phòng, bảo đảm an toàn dữ liệu ở mức cao nhất; phần mềm ứng dụng vừa bảo đảm được kết nối, chia sẻ, lưu trữ cơ sở dữ liệu, vừa kế thừa được những cơ sở dữ liệu đã được xây dựng trước đây…

https://hanoimoi.vn/hoan-thien-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dat-dai-663658.html

Sơn Tùng / HNM.com.vn