Năm 2022, "Quản trị biến động" của Petrovietnam đạt được thành tích ấn tượng, là yếu tố quan trọng, quyết định toàn diện đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV / VTC News