Ông Kiều Xuân Huy – Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã ký văn bản số 1669/QĐ-UBND, ngày 11-5-2020, về việc kết thúc thời gian...