Cây sâu mục bên trong, rễ bị thối, mưa, nền đất yếu, gió lớn do hiện tượng đảo nhiệt và hút gió bởi nhiều nhà...