Trong quá trình thực hiện trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh ở Hà Nội, các bị can nâng khống giá cây...