Các hộ gia đình ở Anh đã nợ 1,3 tỷ bảng - con số kỷ lục đối với các nhà cung cấp năng lượng của...