Thanh tra TP Cần Thơ chỉ ra loạt thiếu sót, vi phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong tham mưu cho thuê 52...