Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, điều kiện được hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gồm thứ nhất là phải có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ 2, khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023. Thứ 3, chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước theo các chính sách khác và sử dụng vốn đúng mục đích.

Điều kiện được hỗ trợ lãi suất 2% -0
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong 3 trường hợp, bao gồm khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả; khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả; và khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

https://cand.com.vn/Thi-truong/dieu-kien-duoc-ho-tro-lai-suat-2--i660078/

B.K / Công an nhân dân