Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam...