UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu phát...