Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng nhưng những tháng gần đây, rừng đặc dụng Phong Quang vẫn ngày đêm...

Để bảo vệ rừng thì cần những con người tâm huyết nhất, kỷ luật nhất và trọng danh dự...