Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như: có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của người tham gia nhưng tối đa không quá 10 năm (120 tháng).

Sau khi được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng, mức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay như sau:

Người tham gia Tỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợ Mức đóng thấp nhất
Số tiền Nhà nước hỗ trợ hằng tháng Mức đóng thấp nhất hằng tháng sau khi Nhà nước hỗ trợ

Người thuộc hộ nghèo

30% 99.000 231.000

Người thuộc hộ cận nghèo

25% 82.500 247.500
Người thuộc đối tượng khác 10% 33.000 297.000

https://www.anninhthudo.vn/nam-2023-muc-ho-tro-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-the-nao-post538577.antd

P.P / anninhthudo.vn